תפילין רבינו תם ותפילין "פצפונות"

בתפילין של יד ושל ראש, מצויות ארבע פרשיות מהתורה: "קדש" (שמות,יג) "והיה כי יבאך" (שמות, יג) "שמע" (דברים, ) "והיה אם שמע" (דברים, ), כתובות בדיו על קלף, ומקופלות בתוך הבתים. סדר כתיבת הפרשיות על הקלף וסדר הנחתן בבתים הינו עקרוני לכשרות התפילין. כך שאם נכתבו או הונחו הפרשיות בסדר שונה – התפילין פסולות!
אלא שחכמינו הראשונים נחלקו בדבר סדר הפרשיות: רש"י ורמב"ם פסקו שסדר כתיבת והנחת הפרשיות בבתים הוא: 1.קדש.2.והיה כי יבאך.3.שמע.4.והיה אם שמע. ורבינו תם (ובקיצור: ר"ת) פסק שהסדר הוא: 1.קדש.2.והיה כי יבאך.3. והיה אם שמע.4.שמע. להלכה פסקו ה"שולחן ערוך" (או"ח סימן לד) וחכמינו האחרונים שההלכה היא כדעת רש"י והרמב"ם שכן כמוהם פסקו רוב הראשונים וההלכה היא כדעת הרוב. אך הוסיף ה"שולחן ערוך" שלמעשה, על כל מי שהוא בעל נפש[1] יש חובה להחמיר על עצמו ולצאת ידי חובת מצוות תפילין גם ע"פ ר"ת, ויניח שני זוגות תפילין, כך שבודאי הניח זוג אחד כשר.


כיצד מניחים שני זוגות תפילין?


עדיפות ראשונה[2] להניח את שני הזוגות בבת אחת, וזאת על מנת שברכת "להניח תפילין" תחול על שני זוגות התפילין גם יחד. ואם אי-אפשר להניח שני זוגות בבת אחת, יניח את של רש"י קודם ויברך עליו, ואח"כ יניח את של ר"ת בלא ברכה ויסמוך על הברכה הראשונה שכבר בירך.


כיצד ניתן להניח שני זוגות תפילין בבת אחד?


לשם הצורך להניח שני זוגות תפילין בבת אחת בלי שיעברו את גבולות המקום הראוי להנחה, יוצרו בתי התפילין המזעריים, הנקראים " תפילין פצפונות". בזכות גודלן המזערי ניתן להניח שני זוגות ביד ושניים בראש בלא לעבור את הגבול הנ"ל. 
כתיבתן של התפילין האלו קשה יותר מכתיבת תפילין רגילות מפני קטנות הכתב, זוהי גם הסיבה מדוע מחירן הוא בדרך כלל יקר יותר מתפילין רגילות. האיכות היא אותה איכות של תפילין רגילות, וגם ההידור הוא אותו הידור!

 


תפילין פצפונותהאם ראוי לכל אדם להניח תפילין ר"ת בנוסף על של רש"י?


ה"שולחן ערוך" (שם, סע' ג) כתב: " לא יעשה כן אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות", ופירש ה"משנה ברורה": בחסידות – כלומר שמוחזק שמחמיר על עצמו תמיד גם כן בשאר מצוות.
ואפילו אחרי התפילה לבד אין לעשות כן אלא ה"מוחזק בחסידות". טעם הדבר הוא משום שהמניח שני זוגות תפילין מראה עצמו כאיש חסיד וירא שמים ביותר, שמקפיד על דקדוקי המצוות, ואם אדם זה איננו באמת ראוי לתואר זה – הרי שהוא חוטא בחטא הגאוה והיוהרא.
וכמו ה"שולחן ערוך" כתבו הגר"א ועוד רבים מהאחרונים...

אמנם לעומתם רבים מהאחרונים כתבו שכיום כל אדם ירא שמים יכול להניח תפילין נוספות של ר"ת, והטעם: שכיוון שהתפשט המנהג להניח שני זוגות תפילין בהרבה בתי אב בישראל, והמון העם כבר נוהגים בזה, אם כן כבר לא המניח כגאוותן, אלא הוא עושה 'כמו כולם' ואיננו מעיד על עצמו שהוא מיוחד. כך כתבו להלכה האג"מ, והרב יצחק יוסף בילקו"י בשם הרבה אחרונים.

כיוון שנחלקו הפוסקים בנושא זה עד דורינו, והאמת היא שהדבר תלוי הרבה גם במנהג אביו של המניח ובמנהגי הקהילות – כל אדם יעשה על פי מנהג אבותיו, או על פי מה שיורה לו רבו המובהק.


___________


[1] "בעל נפש" הוא אדם המקפיד ומשתדל בכל המצוות, לקיים אותם על הצד הטוב והמהודר ביותר.

[2] כך משמע בשולחן ערוך. ואמנם הרבה אחרונים פקפקו ואמרו שלהניחן יחד זו עדיפות שניה, אך זה משום שעדיין לא היה נפוץ הפתרון של "פצפונות".{כותב המאמר: א.ש}